Polar M600 智能腕表上市发卖

Polar M600 智能腕表上市发卖

择要:Polar以前以GPS健身追踪器著名 ,但此刻它的新装备M600是一个Android智能腕表,它不止跟踪睡眠以及勾当,同时也有心率监测、GPS以及手机同步功效 。M600像LG G Watch 、Moto 360以及Huawei Watch都属于Android智能腕表 ,但Polar更偏重于健身以及运动。该装备接纳玄色或者白色硅胶,1.3英寸触摸屏,心率检测器。M600也撑持防水 ,使用Android手机时48小时电力续航 ,使用iPhone时24小时续航,GPS位置跟踪以及线路计划,和Polar健身软件Smart Coaching 以及Activity Guide 。

作为一个智能腕表 ,有4GB内存来存储音乐以及Android Wear app,当你运动时可以把手机留在家里,经由过程蓝牙毗连耳机。屏幕下的按钮启动运动跟踪体系 ,而另外一个在左侧的按钮用于切换Android步伐。

Polar M600将售价330美元,手环也能改换差别颜色,售价30美元 。

乐竞体育 - 平台网址-官方app下载

【读音】:

zé yào :Polaryǐ qián yǐ GPSjiàn shēn zhuī zōng qì zhe míng ,dàn cǐ kè tā de xīn zhuāng bèi M600shì yī gè Androidzhì néng wàn biǎo ,tā bú zhǐ gēn zōng shuì mián yǐ jí gōu dāng ,tóng shí yě yǒu xīn lǜ jiān cè 、GPSyǐ jí shǒu jī tóng bù gōng xiào 。M600xiàng LG G Watch、Moto 360yǐ jí Huawei Watchdōu shǔ yú Androidzhì néng wàn biǎo ,dàn Polargèng piān zhòng yú jiàn shēn yǐ jí yùn dòng 。gāi zhuāng bèi jiē nà xuán sè huò zhě bái sè guī jiāo ,1.3yīng cùn chù mō píng ,xīn lǜ jiǎn cè qì 。M600yě chēng chí fáng shuǐ ,shǐ yòng Androidshǒu jī shí 48xiǎo shí diàn lì xù háng ,shǐ yòng iPhoneshí 24xiǎo shí xù háng ,GPSwèi zhì gēn zōng yǐ jí xiàn lù jì huá ,hé Polarjiàn shēn ruǎn jiàn Smart Coaching yǐ jí Activity Guide。

zuò wéi yī gè zhì néng wàn biǎo ,yǒu 4GBnèi cún lái cún chǔ yīn lè yǐ jí Android Wear app,dāng nǐ yùn dòng shí kě yǐ bǎ shǒu jī liú zài jiā lǐ ,jīng yóu guò chéng lán yá pí lián ěr jī 。píng mù xià de àn niǔ qǐ dòng yùn dòng gēn zōng tǐ xì ,ér lìng wài yī gè zài zuǒ cè de àn niǔ yòng yú qiē huàn Androidbù fá 。

Polar M600jiāng shòu jià 330měi yuán ,shǒu huán yě néng gǎi huàn chà bié yán sè ,shòu jià 30měi yuán 。

上一篇:超模Karolina Kurkova诠释IWC魅力 下一篇:腕表偷停、走停的缘故原由及解决要领

发表评论